Тази интернет страница е създадена с най-добри намерения и желание да помогне на когото е нужно, когато трябва.

    При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

    СЪДЪРЖАНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
    Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница са само с информативен характер. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ме уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от медицинско естество няма характер на препоръка за лечение, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети медицински или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

    ОТГОВОРНОСТ ЗА ЧУЖДО СЪДЪРЖАНИЕ
    Д-р Васев не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ме уведомите незабавно.

    АВТОРСКИ ПРАВА
    Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното съгласие на Д-р Васев.

    ЛИЧНИ ДАННИ
    Лични данни не се събират чрез тази интернет страница от Д-р Васев. Обработването на лични данни доколкото те са предоставени чрез формата за контакти се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

    СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА
    При използване на тази страница вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на страницата. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да я ползвате. Д-р Васев си запазва правото да променя тези Условия за ползване на страницата. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от страницата за промени.

    ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
    Вие ползвате тази страница на собствена отговорност. Аз се стремя цялата информация, съдържаща се в тази страница, относно мен и проблемите, които разглеждам, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, аз не поемам никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на тази страница или на съдържащата се в нея информация, или причинени от следването на съдържащи се в страницата линкове.
Не мога да гарантирам, че достъпът до страницата ще е непрекъснат и безпроблемен или че страницата или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до нея, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти.

    ЗАБРАНЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ
    Уеб сайтът не може да бъде използван за:
•Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство;
•Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на Д-р Васев, по каквато и да било друга причина;
•Забранено е и използването на страницата, както лично, така и чрез автоматизирани средства, по начин, който би могъл, да доведе до модифициране на която и да било част от нея; да увреди нейната функционалност; да наруши или да направи опит да наруши нормалното й функциониране; да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до страницата.

    ДРУГИ
    Д-р Васев си запазва правото да променя технологията и дизайна на тази страница без предизвестие. Тя е подчинена на законите на Република България. Потребителите, които влизат в нея от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.
Домейнът  „www.georgevassev.com” е  регистриран от Д-р Георги Васев.

08.март.2014

SEO оптимизация